گسترش شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد هماهنگی و گسترش شبکه

مسئول واحد: مهدی دهقان

کارشناسان واحد: حسن زمانیان (کارشناس گسترش شبکه) مهدی پویا (مسئول پزشک خانواده)

شرح وظایف :

 • شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 • تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .
 • بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .
 • پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .
 • مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه
 • بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني
 • مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات و نيروي انسانی
 • برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني
 • آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ) .
 • جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني
 • بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني
 • هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.
 • مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..
 • پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.
 • مديريت وپايش برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي

راهنمای ارباب رجوع:

تعریف پزشک خانواده:

پزشک خانواده دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی ، جنسی، ویژگی های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد ، خانواده ، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قراردهد. پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت ، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند و مسئولیت پیگیری تداوم خدمات با او خواهد بود . افراد تحت پوشش پزشک خانواده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند و هر کس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت خدمات شود موظف است تمام هزینه های درمانی را شخصاً پرداخت نماید.

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:

در این طرح بیمار فقط به یک پزشک مراجعه می کند و اطلاعات پرونده پزشکی بیمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز توسط وی یا سایر افراد تیم سلامت (پرستار،ماما و غیره) به بیمار ارائه می شود در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، با برگه ارجاع وی را به مرکز تخصصی ارجاع داده و پس از درمان شرح مراحل تشخیص و درمان در همان برگه ارجاع ثبت و از طریق بیمار به پزشک خانواده تحویل داده می شود.

به همین ترتیب در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی بیمار از طریق همان برگه ارجاع خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و مجدد اطلاعات مربوط به شرح درمان در آن ثبت و تحویل بیمار می شود.

ساعت کاری پزشک خانواده : 8 صبح الی 16 عصر

پرونده سلامت:

پزشک خانواده موظف است پرونده سلامت جهت کلیه جمعیت تحت پوشش خود تشکیل دهد و در هر مراجعه و یا ارجاع نسبت به تکمیل آن اقدام کند.

کلیه اطلاعات پزشکی فرد در پرونده سلامت ثبت و ضبط می شود بنابراین پزشک خانواده از تاریخچه پزشکی بیمار کاملاً آگاه بوده و بر اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز آگاهی دارد.

مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

 • تکمیل فرم صدور اولیه و تأیید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا.
 • ارائه یکی از مدارک زیر جهت شناسایی و صحت سکونت فرد در روستا یا شهرهای زیر 20000نفر.

الف: فیش آب ، برق، گاز یا تلفن

ب: سند مالکیت و یا اجاره نامه که به تائید شورای محل و یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

ج: تصویر سرکوپن روستایی

د: ارائه کدپستی برای ساکنین شهرهای زیر 30هزار نفر

 • ارائه کد ملی
 • اصل و کپی شناسنامه کلیه اعضاء(تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرزندان بالای 18سال و تصویر صفحه اول مابقی اعضاء)
 • یک قطعه عکس 4×3 (برای افراد بالای 2سال)

شرایط لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

 • سکونت در روستا یا شهرهای زیر 20000نفر به مدت حداقل 6ماه
 • رعایت شرط خانوار(بیمه نمودن تمامی افراد واجد شرایط خانواده)
 • عدم داشتن بیمه از سایر سازمانهای بیمه گر
 • کارگران فصلی در صورتی که بیش از 6 ماه متوالی روستا را ترک نمایند. مشمول بیمه درمان روستاییان نخواهند شد.

مدارک لازم جهت افزایش عائله:

 • تکمیل فرم بیمه نامه افزایش عائله و تأئید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا
 • اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و بیمه شده
 • ارائه کد ملی بیمه شده

مدارک لازم جهت تعویض دفترچه روستایی:

 • ارائه آخرین دفترچه معتبر که برگه تعویض آن به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
 • یک قطعه عکس 4×3 برای افراد بالای 2سال سن
 • ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال

مدارک لازم جهت تمدید دفترچه روستایی:

 • ارائه آخرین دفترچه فاقد اعتبار که به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
 • ارائه شناسنامه سرپرست
 • ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 20 سال