واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات

مراکز بهداشتی و درمانی

ارتباط با مدیریت شبکه تلفن: 6722205

مهارت های فرزند پروری

حساسیت زدایی

تن آرامی Relaxation))

اضطراب

اختلالات ناشی از اضطراب

روان درمانی افسردگی

بهبود کیفیت تمرین

بهداشت روان و سوء مصرف مواد

شرح وظایف واحد بهداشت روان:

- بررسی وشناخت بیماری های روانی منطقه

2- بررسی وتعیین میزان بروز وشیوع بیماری های روانی در شهرستان ومقایسه آن با وضعیت عمومی مراقبت بیماری های روانی در سطح کشور

3- تشکیل وشرکت در کمیته فنی بهداشت روانی استان، پیگیری واجرای تصمیمات آن

4- مشارکت در تحقیق وبررسی در مورد علل وعوامل موثر در بروز بیماری های روانی واختلالات رفتاری

5- همراهی با تیم بازدید کننده از مراکزتابعه به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روانی

6- جمع آوری ، کنترل ، تجزیه وارسال به موقع آمار وداده های مربوط به مراقبت بیماری های روانی

7- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای عموم ومشارکت در اجرای آن

8- تهیه تدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای گروه های خاص اجتماعی (نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان) و مشارکت در اجرای آن

9- طراحی وتدوین مفاد ورسانه های آموزشی نظیر پوستر ،مقاله ، ترجمه متون علمی وآموزشی در زمینه بهداشت روانی

10- شرکت در کارگاهها ،سمینارهای آموزش بهداشت روانی

11- مشاوره و درمان

شعار سال 2012 سازمان جهانی بهداشت Good health adds life to years زندگي سالم، طول عمر بيشتر

اعضاي واحد

ایمیل سمت نام و نام خانوادگي

مسئول واحد

خانم صادقی

تعریف بهداشت روان:

بهداشت روان به مفهوم تأ مین ورشد بهداشت روانی – اجتماعی ، پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب و به موقع بیماری روانی و توانبخشی بیماران می باشد .

هدف از آموزش بهداشت روان ،ارشاد وراهنمایی وآشنا ساختن مردم با اصول و روابط صحیح انسانی و برحذر داشتن آنها از مخاطراتی است که بهداشت روان را تهدید می کند .

تلفن 149 ندای بهداشت شبکه بهداشت و درمان به طور شبانه روزی جهت طرح مسائل بهداشتی مردم

هدف کلی

1- پی گیری جهت راه اندازی بانک اطلاعات نرم افزاری بیماران اعصاب وروان

2- پی گیری در جهت همکاری روانپزشک از شهرستانهای مجاور

3- آشنایی کافی کاردانها ، بهورزان با انواع بیماری های اعصاب وروان و علایم آنها جهت ارجاع

4- آشنایی بیشتر جمعیت هدف از بیماری های اعصاب وروان جهت پی گیری

5- انجام مشاوره ودرمان به مراجعین

6- برگزاری کلا سهای آموزشی در خصوص بهداشت روان
سه شنبه 30 آبان 1391