واحد اموردارویی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خانم دکتر نصرا...حسینی

 

خانم دکتر نصرا...حسینی، مسئول واحد

                    

 آدرس: شبکه بهداشت و درمان مه ولات

تلفن: 6722202 (532)

فکس: 6722204 (532)

پست الکترونیک:

 

صفحه شخصی